CZ | EN

Profesni zivotopis

Právní služby poskytuji ve všech oblastech práva s výjimkou trestního práva, daňového práva a práva sociálního zabezpečení.

Obchodní právo
Nejbohatší zkušenosti jsem dosud nasbírala především v oblasti obchodního práva. Podílela jsem se na veškerých právních úkonech spojených se zakládáním, fungováním, změnami či likvidací společnosti a živnosti. Pro své klienty jsem též získávala i jiná podnikatelská oprávnění, např. povolení zprostředkovávat zaměstnání.
Zastupovala jsem klienty v konkursu a vymáhala jejich pohledávky včetně exekuce. Dále jsem také asistovala klientům při akvizici podniků nebo společností v České republice, ať už se jednalo o Čechy nebo cizince. Sepisovala jsem a vyjednávala pro klienty smlouvy, obchodní podmínky a obchody.
Dalšími oblastmi práva, kterými se zabývám, jsou problematika ochranných známek, poradenství v oblasti IT a veškeré právní služby spojené s veřejnými zakázkami.

Občanské právo
V rámci občanského práva poskytuji svým klientům právní služby zejména v oblasti nemovitostí. Pomáhám jim při koupi bytu, domu nebo pozemku od developera, nebo od soukromé osoby. Poskytuji také právní servis při stavbě domu se smlouvou s dodavatelem, řešení sporů s dodavatelem, zápisu domu do katastru nemovitostí. Mezi moje klienty patří také developeři, kterým poskytuji právní služby pro všechny jejich činnosti. Své klienty zastupuji také v dědickém řízení, sepisuji závěti a organizuji jejich sepis notářem.
Asistovala jsem při zřízení společenství vlastníků, jeho zápisu do obchodního rejstříku a provedení změn. Radila jsem nájemníkům, pronajímatelům při nájmu bytů i nebytových prostor a při řešení problémů s nájmem včetně zastupování v soudních sporech.

Rodinné právo
Co se týče rodinného práva, mám zkušenosti se zúžením společného jmění manželů notářským zápisem i soudem. Také jsem zastupovala klienty při rozvodech a rozdělení společného jmění manželů.

Správní právo
Další právní oblastí, kterou se zabývám, je správní právo. Zastupovala jsem své klienty před úřady České republiky – zejména před stavebním a živnostenským úřadem, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo Úřadem průmyslového vlastnictví. Také Vám, Vašim příbuzným, obchodním partnerům nebo přátelům pomohu získat povolení k pobytu v České republice.

Pracovní právo
V oblasti pracovního práva jsem poskytovala právní služby zaměstnavatelům, zaměstnancům, sepisovala veškeré smlouvy a dokumenty. Zabývala jsem se též problematikou zprostředkování zaměstnání a získání povolení zprostředkovávat zaměstnání.

Spory
Svoje klienty jsem dále zastupovala v soudních sporech, a to jako žalobce i žalované. V případě nesplnění rozsudku jsem podávala návrh na exekuci a při ní své klienty zastupovala.

Evropské právo
Poskytuji právní rady také v oblasti práva Evropských společenství a Evropské unie. Jedná se zejména o soutěžní právo a právo veřejných podpor.

Ceník
Sazba mé odměny je 2.500,- Kč za hodinu mé práce plus DPH.
Účtuji po 15 minutách. Nevyúčtuji Vám tedy za každou započatou hodinu 2.500,- Kč plus DPH.
Ke každému úkonu účtuji navíc paušální náklady ve výši 75,- Kč za úkon dle advokátního tarifu.